In the futureAMSS++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เว็บไซต์เพื่อการส่งเสริม พัฒนา และประชาสัมพันธ์กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา


   กลุ่มโรงเรียนพระตำหนัก                 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในฝัน

ประกาศ/ข่าวสาร จาก สพป.อ่างทอง
 

กลุ่มนิเทศติดตามแจ้ง
โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ

 
 
กรรมการการงานฯคอมฯ58
   
ที่ เรื่อง date
     
     
     
     
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ศูนย์พัฒนาฯด้วยเทคโนโลยีทางไกล
ก้าวทุกวินาทีที่สหวิชาดอทคอม
ท้องฟ้าจำลอง
ตัวอย่างห้องสมุด สร้างห้องสมุดดิจิตอล
คลังเอกสารกลางกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
สื่อการเรียนการสอนระบบ e-learning
มีทุนการศึกษา
เว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา เว็บไซต์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
free hit counter
admin : tri_Cha triro2@hotmail.com
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

โทร . (035) 612191 ต่อ 107